Semalt SEO abraýyna zyýan berýän 5 mifi kesgitleýär

SEO amallary goragly öz-özüňi gözlemegi we fon gözleglerini öňe sürýän bolsa-da, 'SEO' adalgasyny gözläniňizde ýüze çykýan iň ýokary netijelere haýran galarsyňyz. Aslynda, Google SEO sözüniň gapdalyndaky negatiw teswirleri awtomatiki usulda teklip edýär. Bu, bu tejribäniň özüni negatiw abraý gazandygyna düşünmäge alyp barýar.

Aslynda, SEO awtomatiki gözleg motory botlaryny we örümçileri web sahypasyna girmäge, asyl maksadyny we manysyny kesgitlemäge we netijede gözlegçiler tarapyndan geljekki salgylanmalar üçin mazmunyny indekslemäge kömek edýär. Web sahypalaryny guramagyň bu prosesi, gözleg motory ulanyjylary we gözleg motorynyň özi üçin çalt we amatly edýär, sebäbi belli bir gözleg soragy üçin degişli gözleg netijelerini berip biler.

Semalt Digital Services” -iň öňdebaryjy hünärmeni Artem Abgarian SEO-nyň nirede erbet abraý gazanandygyny düşündirýär.

1. Soralmaýan hatlar

SEO täze we ösýän tejribe ugry hökmünde başlangyçlary we okuwçylary özüne çekýär. Iş gözlemek üçin, bu başlangyçlar, her hepde poçta gutusyny spam bilen gutarýan onlarça soralmaýan e-poçta bilen korporatiwleri we meşhur adamlary nyşana alýar. Hünärmen diýýänleriň köpüsi olary aldawçy we aldawçy şahsyýet hökmünde görkezýär, şonuň üçin bazardaky erbet abraýy. Köp halatlarda, e-poçta maksatly kompaniýalaryň ynanmagy üçin gaty köp meseläni çözmegi wada berýär. Şeýle-de, özüni yglan eden SEO hünärmenleriniň käbiri hakykatdanam kezzap bolup durýar.

2. Açar sözleri doldurmak

Açar söz SEO-nyň esasyny düzýär. Ony gowy ulanyň we islenýän netijeleri alyň. Şol bir wagtyň özünde, gözleg talaplaryny manipulirlemek üçin açar sözleri bilgeşleýin ýa-da bigünä gaýtalamak we doldurmak agyr jezalara sebäp bolýar we SEO-ny kabul etmek maksadyna zyýan ýetirýär. Makala üçin açar sözüň dykyzlygy, amatly reýtinge eýe bolmak we gözleg motorlaryndan jeza almazlyk üçin ýeterlik derejede dogry bolmaly.

3. Palta we gapy sahypalary

Bu ters önümçilik amaly, indeksirlemegi we reýtingi dolandyrmak niýeti bilen belli bir mowzuk üçin mazmunda HTML kodlaryny ulanmagy öz içine alýar. Ulanyjy baglanyşyga ýa-da sahypa basandan soň, hakyky mazmun üçin başga bir baglanyşyksyz web sahypasyna ugrukdyrylýar, diňe başlangyç web sahypasyndaky traffigi ýaýratmak üçin ulanylýar. Palta we gapy sahypalary tehnikasy ulanyja-da, gözleg motoryna-da oňaýsyzlyk döredýär, şonuň üçin abraýyň erbet bolmagyna sebäp bolýar.

4. Söwda baglanyşyklary

SEO-nyň elektron söwdada kuwwatynyň bardygyny hemmämiz bilýäris. Web sahypasynyň eýeleri we SEO bilen meşgullanýanlar bu güýji ulanmagyň zerurdygyna düşünýärler, şonuň üçin gözleg talaplaryndaky reýtingleri dolandyrmak üçin baglanyşyk satyn almak ýaly amallara sebäp bolýarlar. Bu baglanyşyklar, ýasama sahypa ygtyýaryny ýüze çykarmazdan gözleg motorlaryndan aldaw bilen aýlanýar. Şeýle-de bolsa, Google ýaly kanuny hereketlendirijiler bu tejribäni ele alýarlar we günäkärlere agyr jerime salýarlar.

5. Gizlin mazmun we baglanyşyklar

Ulanyjynyň basýan zatlaryndan dürli mazmuny gizlemek ýa-da görkezmek üçin ulanylýan akylly we aldaw usuly. Suratyň aňyrsyndaky tekst ýa-da ak fonda ak tekst hökmünde kesgitlenýär. Hakyky we abraýly SEO bilen meşgullanýanlar, adaty we dişli SEO abraýyny ýitirse-de, bu usuly ulanmagy ähtimal.

Industrieshli pudaklarda ahlak kadalaryna degişli kynçylyklary başdan geçirýärler we garşy durýarlar. SEO pudagy şoňa görä jogap berýär we etiki tejribä kabul edýär.

mass gmail